De ce Liga Transilvania Democrată? Miért éppen a Erdélyi Demokrata Liga ? Warum Liga Demokratisches Siebenbürgen ?

Au trecut aproape 95 de ani de la unirea Transilvaniei cu România şi peste 24 de ani de la evenimentele din Decembrie 1989 dar mişcarea transilvanistă, regionalismul cultural, descentralizarea pe baza regiunilor istorice, au rămas deziderate, iar în cazul românilor ardeleni sunt mai degrabă percepute negativ sau sunt necunoscute.

Acest concept, această identitate de transilvănean, pe care noi încercăm să o promovăm, să o facem cunoscută din nou tuturor etniilor din Transilvania, nu este ceva nou, ba dimpotrivă, are rădăcini adânci printre maghiarii, românii şi saşii din Ardeal.

Chiar denumirea de Transilvania, Erdély, Siebenbürgen, încă din timpul monarhiei dualiste, reprezenta un cuvânt oarecum tabu şi evident incomod pentru autorităţile imperiale. După 1867 şi până astăzi, absolut toate regimurile care s-au perindat au dus o politică centralizatoare şi naţionalistă, treptat transilvanismul şi regionalismul cultural căpătând această conotaţie negativă, atât în timpul monarhiei austro-ungare cât şi după 1918, cu un vârf nefast în perioada comunistă.

Până în 1918, românii şi saşii, în mod firesc, au fost cei care insistau mai mult pe această identitate în cadrul Regatului maghiar. După 1918, această identitate de transilvănean a fost preluată mai ales de intelectualitatea maghiară, aflată în căutarea unor repere stabilizatoare după drama Trianonului.

Aşadar, revenind în prezent, scopul principal al Ligii Transilvania Democrată nu este o noţiune abstractă, eterică ci un concept vechi care exprimă neliniştile, frustrările, dorinţele transilvănenilor, indiferent de originea lor etnică. Noi îl percepem ca pe un fenomen cultural dar şi economic şi social, fiindcă o mare parte a societăţii din regiunea transilvană resimte o presiune continuă din partea centrului, în toate cele trei aspecte menţionate. Îngrijorarea noastră vine tocmai în legătură cu pierderea treptată a acestei identităţi de transilvănean precum şi din aplicarea unei asimilări şi omogenizări de multe ori cu urmări nefaste asupra rânduielilor locale multiseculare.

Transilvanismul nu este o noţiune expansivă, cuceritoare, cum de multe ori încearcă presa naţionalistă să dea de înţeles, ci dimpotrivă. Principalul scop al transilvanismului şi implicit al Ligii, este cel de a păstra, atât cât a mai rămas din identitatea noastră, legitimată în mod evident de multiculturalismul local, religii, tradiţii, istorie şi geografie regională foarte diferite de restul ţării. Ceea ce promovăm noi poate avea o perspectivă asemănătoare şi pentru alte regiuni din România respectiv Banat, Oltenia, Dobrogea, Bucovina şi de ce nu chiar Moldova şi Muntenia.

A promova muzica ţărănească din Transilvania, pălinca şi mâncărurile tradiţionale ardeleneşti, muzica şi dansul transilvănean, un filon unic de influenţe reciproce, graiurile românilor ardeleni, dialectele săseşti şi cele secuieşti, arhitectura atât de diversă şi de creatoare, turismul rural, patrimoniul unic în diversitatea lui, toate acestea şi multe altele ne reprezintă pe noi, ardelenii, români, maghiari, saşi, armeni, evrei, romi, ucraineni şi aşa mai departe. Rolul nostru este de a gândi şi realiza programe care să ducă la păstrarea acestor caracteristici speciale şi unice ale Transilvaniei.

Unitatea în diversitate, toleranţa, multiculturalismul, pluralismul religios, sunt toate trăsături distincte şi specifice acestei regiuni istorice cu o tradiţie istorică de peste 1000 de ani. Fiecare etnie are anumite caracteristici, anumite trăsături proprii, care trebuie prezervate şi încurajate şi în nici un caz nu mai trebuie să se ajungă la ceea ce s-a întâmplat în perioada comunistă.

Suntem siguri că demersul nostru, al Ligii Transilvania Democrată, va găsi foarte mulţi susţinători cu ajutorul cărora să ne atingem toate scopurile propuse.

  

 Liga Transilvania Democrată, 

 Cluj-Kolozsvar-Klausenburg, 

 

Co-fondator,

Tudor Duică

 

 


 

Miért éppen a Erdélyi Demokrata Liga ?

 Majdnem 96 év telt el azóta, hogy Erdély Romániához került és több mint 24 évvel hagytuk magunk mögött az 1989-es decemberi eseményeket, de az erdélyi szellemiség, a kulturális regionalizmus, a történelmi régiók mentén megvalósuló decentralizálás puszta remény maradt, sőt a románok egyrésze inkább negativan vagy értetlenül áll a jelenség előtt.

Ez a fogalom – az erdélyi öntudat – az, amit támogatni próbálunk, amit meg akarunk ismertetni valamennyi erdélyi nemzettel. A transzilvanizmus nem újdonság, sőt, gyökerei mélyre nyúlnak az erdélyi magyar, román és szász közösségekben. Már az Erdély, Transilvania, Siebenbürgen megnevezés önmagában szálka volt a dualista monarchia idejében is, majdnem tabunak tekintették és nyilvánvalóan kényelmetlen volt a császári és királyi hatóságoknak. 1867 után mind a mai napig valamennyi itt kiépült államszervezet akár az osztrák-magyar monarchia idején, akár 1920 után központosító, beolvasztó nemzetiségi politikát követett, aminek csúcsára a kommunizmus idején érkeztünk és így vált fokozatosan a transzilvanizmus és a kulturális régió negativ jelzővé. Érthető módon 1918 előtt, a magyar korona fennhatósága alatt a románok és a szászok ragaszkodtak inkább az erdélyi öntudathoz, 1920 után pedig a magyar értelmiség is magáévá tette, igazodási pontként a trianoni dráma után, a transzilvanista eszméket.

Visszatérve a jelenbe, a Erdélyi Demokrata Liga fő szerveződési elve nem egy elvont fogalom köré épült, hanem egy régi felfogást elevenít fel, ami általánosságban, mintegy a nemzetiségek fölött átnyúlva fejezi ki az erdélyiek félelmeit, frusztrációit és közös kívánságait. Ezt az együvé tartozást mi kulturális és gazdasági értelemben egyaránt valljuk, az erdélyi társadalom nagyrésze ugyanis mindkét irányból jelentős központi nyomásgyakorlást érzékel. Aggodalmunk éppen az erdélyi öntudat fokozatos elvesztésének szól, ami a helyben kialakult évszázados viszonyokra károsan befolyásoló asszimilációs és homogenizálási törekvésekből következik.

A transzilvanizmus nem terjeszkedő, hóditó eszmerendszer, ahogy azt a nacionalista roman sajtó szemüvegén át látni engedik, éppen ellenkezőeg, a transzilvanizmusnak és a Ligának egyaránt az a célja, hogy megmentse mindazt ami még megmaradt az öntudatunkból, Románia többi tartományától nagyon elütő, nyilvánvaló multikulturalizmus, a vallások, hagyományok, történelmek sokfélesége, saját tartományi földrajzunk. Annak, amit mi támogatunk, ugyanolyan létjogosultsága lenne a többi romániai régióra nézve is, mint a Bánságra, Olténiára, Dobrudzsára, Bukovinára, vagy akár, Moldvára és Havasalföldre is, a saját ottani jellegzetességeik alapján.

Az erdélyi cigány zene, a pálinka, a hagyományos erdélyi konyha, az itteni zene és tánc, ugyanúgy tükrözik a kultúrák kölcsönhatásait, mint az erdélyi románok beszéde, a szász vagy a székely tájszólások, a változatos és szemet gyönyörködtető építészeti műemlékek, a falusi turizmus, a különbözőségében oly egyedi örökség, mindezek és még sokminden más egyszerre képvisel minket, erdélyieket: románokat, magyarokat, szászokat, örményeket, zsidókat, romákat, ruszinokat és még hosszan sorolhatnám.

A mi szerepünk az, hogy olyan programokat gondoljunk ki és vigyünk végbe, amelyek Erdély eme különleges és egyedülálló jellegének megőrzéséhez hozzájárulnak.

Egység a változatosságban, tolerancia, multikulturalizmus, vallási pluralizmus: íme egy pár hívószó ennek a több, mint ezer éves múltra visszatekintő tájegységnek a történelméből. Mindegyik itt élő nemzet saját hagyományokkal bír, amelyek támogatásra és fejlesztésre szorulnak, azaz nem szabad megengedni, hogy visszatérjenek körünkbe a kommunizmus rossz szellemei.

Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk, a Demokratikus Erdélyi Liga számos követőre lel majd, akik segítik a közösségünket abban, hogy kitűzött céljainkat – vagy azok nagyobb részét – el tudjuk érni.

 

Erdélyi Demokrata Liga, Kolozsvár-Cluj-Klausenburg, 2014, március 21.

  


 

Warum Liga Demokratisches Siebenbürgen ?

 Es sind schon fast 95 Jahre her seit der Union Siebenbürgens mit Rumänien und mehr als 24 Jahre seit den Ereignissen vom Dezember 1989, aber die siebenbürgische Bewegung, der kulturelle Regionalismus, die Dezentralisierung basierend auf historischen Regionen, bleibt ein Desiderat, auch wenn die siebenbürgischen Rumänen es als negativ empfinden oder es ihnen sogar unbekannt ist. Dieses Konzept, diese Identität des Siebenbürgers, die wir zu fördern versuchen und es allen ethnischen Gruppen in Siebenbürgen bekannt machen wollen, ist nichts Neues, im Gegenteil, es hat tiefe Wurzeln unter den Ungarn, Rumänen und Sachsen aus Siebenbürgen.

Schon während der Doppelmonarchie war der Name von Transylvania, Erdély, Siebenbürgen ein Tabu und unangenehm für die kaiserlichen Behörden. Seit 1867 bis heute führten absolut alle Regierungen eine zentralistische und nationalistische Politik, so dass der Transylvanismus und der kulturellen Regionalismus allmählich diese negative Konnotation bekamen während der österreichisch-ungarischen Monarchie aber auch nach 1918 mit einem negativen Höhepunkt während der kommunistischen Zeit. Bis 1918, waren es natürlich die Rumänen und die Sachsen diejenigen, die mehr auf dieser Identität in dem ungarischen Königreichs bestanden. Nach 1918 wurde die Siebenbürger Identität von den ungarischen Intellektuellen meist übernommen die auf der Suche nach stabilisierenden Festpunkten waren nach dem Trianon-Drama.

Also, zurück in die Gegenwart: der Hauptzweck der Liga Demokratisches Siebenbürgen ist kein abstrakter, ätherischen Begriff, sondern ein altes Konzept, das die Ängste, Frustrationen, Wünsche der Siebenbürger, unabhängig von deren ethnischen Herkunft, zum Ausdruck bringt. Wir nehmen es als ein kulturelles aber auch wirtschaftliches und soziales Phänomen wahr, weil ein großer Teil der Gesellschaft aus der siebenbürgischen Region fühlt einen konstanten Druck aus dem Zentrum in alle drei Teilbereiche.

Unser Anliegen entsteht durch den allmählichen Verlust dieser siebenbürgischen Identität und die Anwendung von Assimilations- und Homogenisierungsbestrebungen, oft mit negativen Folgen für die alten lokalen Gepflogenheiten. Der Transylvanismus ist kein expansiver Begriff, wie uns die nationalistischen Medien einzureden versuchen, sondern im Gegenteil. Der Hauptzweck der Transylvanismus und implizit der Liga ist so viel wie möglich zu behalten was übrig geblieben ist von unserer Identität, legitimiert durch den lokalen Multikulturalismus, die Religionen und Traditionen, die Geschichte und Landeskunde, die so sehr anders sind als im Rest des Landes. Was wir befürworten kann eine ähnliche Perspektive sein für andere Regionen Rumäniens beziehungsweise dem Banat, der Oltenien, der Dobrudscha, der Bukowina und warum nicht der Moldau und der (Muntenien. Die Förderung siebenbürgischer Volksmusik, Schnaps und der traditionellen siebenbürgischen Küche, der Musik und des Tanzes aus Siebenbürgen, eine einmalige Erzader gegenseitiger Einflüsse, die rumänischen Sprachregionalismen, die sächsischen und széklerischen Dialekte, die so vielfältige und kreative Architektur, der ländlicher Tourismus, das Kulturerbe in seiner Vielfalt, all dies und mehr vertreten uns, Siebenbürger, Rumänen, Ungarn, Sachsen, Armenier, Juden, Roma, Ukrainer und so weiter.

Unsere Aufgabe ist es Programme auszudenken und zu prüfen, die zur Beibehaltung dieser besonderen und einzigartigen Eigenschaften von Siebenbürgen führen. Einheit in der Vielfalt, Toleranz, Multikulturalismus, religiöse Pluralismus sind alles verschiedene und spezifische Merkmale dieser historischen Region mit einer historischen Tradition von über 1000 Jahren. Jede ethnische Gruppe hat bestimmte Eigenschaften, bestimmte Besonderheiten, die erhalten und gefördert sein wollen und es darf niemals mehr dazu führen was während der kommunistischen Zeit passiert ist. Wir sind zuversichtlich, dass unser Ansatz, der Liga Demokratisches Siebenbürgen, viele Unterstützer finden wird mit denen wir alle unsere Ziele erreichen werden.

 

Liga Demokratisches Siebenbürgen, Cluj-Kolozsvár-Klausenburg, den 21. März 2014

 

Magazin online

În curând se va deschide magazinul nostru on-line.

Cine e online?

Avem 26 vizitatori și nici un membru online

Joomla templates by Joomlashine