STATUTUL

Asociației LIGA TRANSILVANIA DEMOCRATĂ

 

Art. 1. Se constituie, în baza OG nr. 26/2000, cu modificările aduse prin Legea nr.246/2005 și potrivit prezentului Statut, Asociația Liga Transilvania Democrată.

 

Art. 2. Asociația Liga Transilvania Democrată este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit OG nr. 26/2000, cu modificările aduse prin Legea nr. 246/2005.

 

Art. 3. Asociația Liga Transilvania Democrată este o asociație non guvernamentală, nonprofit, independentă.

 

Art. 4. Durata și sediul 

Asociația se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată și are sediul în Cluj-Napoca, str. Aiudului, nr. 2A, jud. Cluj.

 

Art. 5. 

(1) Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al Asociației. 

(2) Filialele sunt entități cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare și de conservare, în condițiile stabilite de Asociație prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama Asociației, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al Asociației. 

(3) Asociația se poate constitui în federație alături de una sau mai multe asociații sau fundații. 

 

Art. 6. Scopul

Asociația are ca scop descoperirea, întreținerea și promovarea identității de transilvănean.

 

Art. 7. Activități

Pentru realizarea scopului declarat, Asociația își propune realizarea următoarelor activități:

a.) efectuarea de studii pentru a propune modele viabile de gestionare a resurselor locale;

b.) realizarea de diverse materiale și activități care vizează modul de gestionare locală a fondurilor și resurselor de către comunitate;

c.) publicarea în mass-media de materiale privind istoria Transilvaniei şi, în general, problematica transilvănistă, pe baza documentelor existente în arhivele locale și în publicații de specialitate;

d.) dezvoltarea și implicarea în proiecte și parteneriate pentru descoperirea, protejarea și promovarea tradițiilor culturale și istorice ale Transilvaniei și pentru protejarea obiectivelor aflate în degradare;

e.) implicarea activă în protecția mediului, în protejarea valorilor naturale ale Transilvaniei, bazate pe specificul local al fiecărei comunități precum și în promovarea turistică a Transilvaniei;

f.) promovarea dialogului intercultural și interetnic în Transilvania, prin orice mijloace permise de lege;

g.) dezvoltarea unor activități economice proprii în vederea autofinanțării: producerea de materiale promoționale: însemne, broșuri, embleme, insigne, etc., inclusiv înființarea unei societăți care să se circumscrie scopului propus;

h.) susținerea și realizarea prin mijloace adecvate a diverse activități care au ca scop educarea populației, de orice vârstă, în spiritul respectului interetnic și a problematicii transilvăniste;

i.) alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului Asociației.

 

Art. 8. Membri

(1) Asociația se compune din următoarele categorii de membri:

a.) membri fondatori, cei care au luat parte la semnarea actului constitutiv al Asociației;

b.) membri, cei care se asociază ulterior fondării şi constituirii Asociației.

(2) Calitatea de membru se acordă de Consiliul Director, cu votul a două treimi din numărul total al membrilor săi. Poate fi membru al Asociației orice persoană care nu ocupă o funcție de conducere într-un partid politic și nu a fost dovedit ca lucrător sau colaborator al Securității, în sensul legii.

(3) Calitatea de membru se pierde prin retragere benevolă, prin demisie sau prin excludere hotărâtă prin decizia Consiliului Director în urma unor abateri grave de la Statut, Regulamentul de Ordine Interioară, Codul de Etică și Deontologie sau orice alte norme şi proceduri interne ale Asociației.

(4) Membrii care se retrag benevol, care demisionează sau sunt excluși din Asociație nu au niciun drept asupra patrimoniului social sau asupra însemnelor de orice natură ale acesteia și trebuie să remită legitimația de membru al Asociației. De asemenea, acestora nu li se vor restitui cotizaţiile achitate până la data părăsirii Asociației.

(5) Membrii fondatori si membrii au toti aceleasi atributii si obligatii si se supun acelorasi reguli.

 

Art. 9. Membrii Asociației au următoarele drepturi:

a.) să participe la dezbaterea şi adoptarea oricărei hotărâri a Adunării Generale a Asociației;

b.) să aleagă şi să fie aleși în organele de conducere;

c.) să participe la activitățile organizate de Asociație;

d.) să exprime liber opinii, recomandări, sugestii şi critici cu privire la activitatea Asociației.

 

Art. 10. Membrii Asociației au următoarele obligații:

a.) să respecte Statutul, hotărârile Adunării Generale, deciziile Consiliului Director și ale Comisiilor de specialitate;

b.) să participe la activitățile Asociației;

c.) să nu intreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociației;

d.) să achite la termen cotizația stabilită de Adunarea Generală.

 

Art. 11. Membrii simpatizanți : 

Calitatea de membru simpatizant se acordă de Consiliul Director, cu votul a două treimi din numărul total al membrilor săi. Poate fi membru simpatizant orice persoană care aderă la valorile și principiile Asociației, nu ocupă o funcție de conducere într-un partid politic și nu a fost dovedit ca lucrător sau colaborator al Securității, în sensul legii. Membrii simpatizanţi pot participa voluntar la activitățile Asociației.

 

Art. 12. Structura

(1) Organul de conducere al Asociației Liga Transilvania Democrată este Adunarea Generală, alcatuită din totalitatea membrilor.

(2) Organul executiv al Asociației Liga Transilvania Democrată este Consiliul Director.

Organul de control al Asociației Liga Transilvania Democrată este Cenzorul Asociației sau Comisia de cenzori.

(3) Organul de reprezentare al Asociației Liga Transilvania Democrată este format de Președinte și de cei trei Vicepresedinți. Președintele este împuternicit cu puteri depline în perioada dintre două Adunări Generale, reprezentând Asociația din punct de vedere juridic. (4) Reprezentarea Asociației de către unul din cei trei Vicepreședinți, în lipsa Președintelui, se poate realiza în urma unei hotărâri (împuterniciri) a Consiliului Director.

 

Art. 13. Adunarea Generală

(1) Adunarea Generală reprezintă organul de conducere al Asociației.

(2) Adunarea Generală este compusă din totalitatea membrilor Asociației.

 

Art. 14. Ședințele Adunării Generale

Adunarea Generală se întrunește anual în ședință ordinară și în ședinte extraordinare ori de câte ori este nevoie. Adunarea Generală este legal constituită în prezența a jumătate plus unu din membrii Asociației. Dacă nu se întrunește cvorumul necesar, Adunarea Generală se va convoca cu cel puțin o oră după data primei convocări, fiind legal constituită indiferent de numărul participanților.

 

Art. 15. Convocarea Adunării Generale

(1) Adunarea Generală Ordinară se convocă de către Președintele Asociației sau de cel puțin 1/3 din numărul membrilor, cu cel puţin o lună înaintea întrunirii, prin înştiinţări scrise, electronice sau telefonice.

(2) Adunarea Generală Extraordinară se convocă de către Consiliul Director sau de cel puţin 1/2 din numărul membrilor, cu cel puțin o lună înaintea întrunirii prin înștiințări scrise, electronice sau telefonice.

(3) Ședințele Adunării Generale pot avea loc şi prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice.

 

Art. 16. Adunarea Generală

(1) Adunarea Generală are următoarele atribuții:

a.) alegerea Consiliului Director;

b.) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

c.) aprobarea programului anual de activitate și al raportului anual de activitate al Consiliului Director;

d.) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situației financiare anuale;

e.) alegerea și revocarea Cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;

f.) modificarea actului constitutiv și a Statutului Asociației;

g.) înființarea de filiale și constituirea de federații;

h.) dizolvarea și lichidarea Asociației, stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare.

(2) La Adunarea Generală participă membri și invitați.

(3) Adunarea este condusă de Președinte sau, în lipsa acestuia, de un Vicepreședinte desemnat de acesta.

(4) Membrii Asociației pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri formulate în scris sau oral, chiar la data la care are loc Adunarea Generală.

(5) În cadrul Adunării Generale fiecare membru are un vot cu caracter deliberativ. Exercitarea dreptului de vot poate fi încredințată unui alt membru ca și reprezentant, prin intermediul unui mandat scris sau în format electronic, valabil doar pentru o singură ședință a Adunării Generale.

(6) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenți, cu excepția celor care au ca obiect dizolvarea Asociației sau modificarea Statutului ei când este nevoie de votul a 2/3 din totalul membrilor. Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmește un proces-verbal de către Secretarul Asociației, în care se consemnează prezența, ordinea de zi, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care s-au luat.

(7) Alegerile pentru Consiliul Director au loc o dată la 2 ani, cu excepția cazurilor de retragere sau revocare, când se pot organiza la prima Adunare Generală ce se organizează.

 

Art. 17. Consiliul Director

(1) Consiliul Director este organul executiv al Asociației Liga Transilvania Democrată și este alcătuit astfel: Președinte, un Vicepreședinte executiv, doi Vicepreședinți, Președintele Comisiei Strategice și Relații Etnice, Președintele Comisiei de Etică. 

(2) Membrii Consiliului Director se aleg individual, prin vot, de Adunarea Generală. 

(3) În Consiliul Director pot fi cooptate şi persoane din afara Asociației,  în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.

 

Art. 18. Ședințele Consiliului Director

(1) Consiliul Director se întrunește în ședință ordinară o dată pe lună și în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar. 

(2) Consiliul Director se poate întâlni şi prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice.

(3) Consiliul Director deliberează în mod valabil, în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă decizii valabile cu jumătate plus unu din voturi.

(4) Dezbaterile, deliberările şi deciziile Consiliului Director se consemnează într-un proces-verbal. 

 

Art. 19. Atribuțiile Consiliului Director

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. În exercitarea competenței sale:

a.) prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, situația financiară anuală, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor Asociației;

b.) încheie acte juridice în numele Asociației;

c.) aprobă organigrama și politica de personal a Asociației;

d.) aprobă înscrierea de noi membri;

e.) hotărăște excluderea membrilor, la recomandarea Comisiei de Etică sau a doi membri ai Asociației;

f.) alături de Comisia de Etică, se ocupă și rezolvă cazurile de abatere gravă ale membrilor și angajaților Asociației;

g.) stabilește anual cuantumul cotizației;

h.) distribuie informațiile şi comunicările între membri;

i.) gestionează activitățile administrative;

j.) organizează Adunarea Generală;

k.) acordă mandat membrilor sau unor persoane din afara Asociației pentru a încheia înțelegeri și acte juridice în numele și pentru Asociație, în conformitate cu prevederile satutare și hotărârile Adunării Generale;

l.) hotărăște schimbarea sediului Asociației;

m.) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală;

n.) desemnează membrii unor echipe de lucru, cu caracter permanent sau temporar.

 

Art. 20. Comisiile Asociației și corpul consilierilor

(1) Pe lângă Consiliul Director funcționează Comisia Strategică și Relații Interetnice, Comisia de Etică și Corpul Consilierilor, ca organe consultative.

(2) Comisia Strategică și Relații Interetnice este formată din patru membri aleși de Adunarea Generală. Comisia beneficiază de mandat deplin și permanent pentru a întreprinde orice negocieri și a încheia înțelegeri cu organizații care și-au stabilit obiective similare, precum și pentru a decide în numele și pentru Liga Transilvania Democrată. Comisia funcționează în baza unui regulament propriu aprobat de Consiliul Director și prezintă periodic rapoarte acestuia. 

(3) Comisia de Etică este formată din patru membri aleși de Adunarea Generală. Comisia de Etică îndeplinește atribuții privind respectarea prevederilor Statutului, ale Regulamentului de Ordine Interioară și ale Codului de Etică și Deontologie ale Asociației și se ocupă de soluţionarea contestaţiilor privind sancţiunile disciplinare sau de orice altă natură. Comisia de Etică funcționează în baza unui regulament propriu aprobat de Consiliul Director și prezintă periodic rapoarte acestuia.

(4) Corpul Consilierilor este compus din 5-8 consilieri, numiți prin decizii ale Consiliului Director, din rândul membrilor sau din afara Asociației.

 

Art. 21. Activitatea de control

Activitatea de control a gestiunii patrimoniului și a activității economico-financiare a Asociației este asigurată de un Cenzor, desemnat de Adunarea Generală. Dacă este nevoie, Adunarea Generală poate hotărî înființarea unei Comisii de Cenzori, compusă din trei membri, care să preia atribuțiile de control ale activității Asociației. Din Comisia de Cenzori trebuie să facă parte cel puțin un membru al Asociației și un expert contabil.

 

Art. 22. Patrimoniul

(1) Patrimoniul inițial al Asociației Liga Transilvania Democrată este de 850 lei, constituit prin aportul numerar al membrilor fondatori, prin depozit bancar.

(2) Patrimoniul Asociației poate fi constituit din:

a.) cotizații, donații, finanțări, resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele

locale, sponsorizări și moșteniri;

b.) activități economice proprii în măsura în care acestea sunt în concordanță cu scopul Asociației;

c.) înființarea de societăți comerciale; dividendele obținute de Asociație din activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Asociației;

d.) alte venituri prevăzute de lege.

 

Art. 23. Modificarea Statutului

Modificările aduse prezentului Statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile membrilor Asociației.

 

Art. 24. Dizolvare

(1) Dizolvarea Asociației se poate face la propunerea Adunării Generale și necesită o majoritate de 2/3 din voturile membrilor Asociației.

(2) În caz de dizolvare, bunurile și fondurile Asociației intră în patrimoniul unei alte asociații sau fundații cu scop identic sau asemănător care va fi desemnată de către Consiliul Director.

 

Art. 25. Dispoziții finale

(1) Prezentului Statut i se pot aduce completări și modificări prin Regulamentul de Ordine Interioară al Asociației.

(2) Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile legislației privind asociațiile şi fundațiile.

Magazin online

În curând se va deschide magazinul nostru on-line.

Cine e online?

Avem 21 vizitatori și nici un membru online

Joomla templates by Joomlashine